ܦܐܦܐ ܫܢܘܕܐ ܬܠܝܬܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܦܐܦܐ ܫܢܘܕܐ ܬܠܝܬܝܐ

ܦܐܦܐ ܫܢܘܕܐ ܬܠܝܬܝܐ (ܐܝܓܘܦܛܐܝܬ Ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲓⲙⲁϩ ϣⲟⲩⲙⲧ܆ ܥܪܒܐܝܬ البابا شنودة الثالث܆ ܐܬܝܠܕ 3 ܒܐܒ 1923 ܘܡܝܬ 17 ܒܐܕܪ 2012) ܗܘܐ ܦܐܦܐ ܕܡܐܬܐ ܘܫܒܥܬܥܣܪ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܦܪܝܩܐ ܒܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܩܘܣ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܥܕܬܐ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܬܐ ܐܝܓܘܦܛܝܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܨܪܝܢ܀

ܫܡܐ ܪܘܫܡܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܫܡܗ ܪܘܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܐܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܡܪܩܘܣܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܡܬܐܡܪ ܠܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܝܓܘܦܛܝ̈ܐ ܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ܀

ܡܘܠܕܐ ܘܚܝ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܬܝܠܕ ܦܐܦܐ ܫܢܘܕܐ ܬܠܝܬܝܐ ܒ3 ܒܐܒ 1923 ܒܫܢܬ ܡܪܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܣܝܘܛ ܒܡܨܪܝܢ ܥܠܝܬܐ. ܫܡܗ ܫܪܫܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܛܝܪ ܓܝܕ (ܥܪܒܐܝܬ نظير جيد). ܗܪܓ ܡܪܕܘܬܐ ܒܒܝܬ ܨܘܒܐ ܘܐܟܫܪ ܒܕܪܓܐ ܥܠܝܐ܆ ܘܐܠܦ ܒܡܕܪܫܬܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܐܝܟ (ܡܫܡܫܢܐ܆ خادم)܆ ܘܬܘܒ ܡܠܦܢܐ ܘܐܡܘܪܐ. ܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܒܫܡ (ܐܢܛܘܢܝܘܣ ܣܘܪܝܝܐ) ܒ18 ܒܬܡܘܙ 1954. ܐܬܐ ܦܐܦܐ ܫܢܘܕܐ ܠܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܒܫܢܬ 1971܆ ܒܬܪ ܢܝܚܬܗ ܕܦܐܦܐ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܫܬܝܬܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܡܒܘ̈ܥܐ[ܫܚܠܦ]