ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܐܘܪܒ
Ambox content.png ܣܢܩܐ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܦܘܠܚܢܐ ܝܬܝܪܐ܆ ܥܕܪ ܢܝ ܐܢ ܡܨܐ ܐܢܬ܀
ܩܕܝܫܘܬܗ ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܐ

ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ ܝܠܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܂ ܦܝܫ ܠܗ ܝܠܝܕܐ 15 ܒܐܝܠܘܠ 1935 ܠܡܪܢ، ܒܩܪܝܬܐ ܕܕܪܒܢܕܘܟܐ܀

ܬܫܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܚܢܢܝܐ (ܡܪܝ ܕܢܚܐ) ܦܝܫ ܠܗ ܝܠܝܕܐ 15 ܒܐܝܠܘܠ 1935 ܠܡܪܢ، ܓܘ ܡܬܐ ܕܕܪܒܢܕܘܟܐ ܕܒܢܦܠܐ ܝܠܗܿ ܓܘ ܟܪܟܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ، ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܪܒܝܠ ܓܘ ܥܝܪܐܩ܂ ܡܬܐ ܕܕܪܒܢܕܘܟܐ ܝܗܘܬ ܪܒܐ ܙܥܘܪܬܐ܂ ܟܐ ܚܝܝ ܗܘܘܓܘܗܿ ܐܝܟ 14 ܟܠܦܬ̈ܐ ܓܘ ܚܕ ܫܒܒܘܬܐ ܒܣܝܡܬܐ ܘܚܘܒܢܬܐ܂ ܫܡܐ ܥܡܕܐ ܕܡܪܝ ܕܢܚܐ ܝܠܗ ܚܢܢܝܐ، ܐܒܗܘܗ̈ܝ ܝܗܘܘ ܐܢܕܪܐܘܣ ܘܦܢܐ، ܘܣܒܗ ܝܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܒܢܝܡܝܢ ܒܪ ܩܫܝܫܐ ܣܒܪܘ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܗܘ ܕܝܗܘܐ ܡܠܦܢܘܗܝ ܩܕܡܝܐ܀[1]

ܒܝܬܘܬܗ[ܫܚܠܦ]

ܡܼܢ ܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܩܝܡܐ ܝܢܐ 18 ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܥܠ ܗܢܐ ܟܘܪܣܝܐ܂ ܗܿܘ ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܚܪܝܐ ܝܗܘܐ ܓܘ ܨܘܠܕܘܨ ܒܐܬܪܐ ܕܐܝܪܐܢ، ܗܿܘ ܕܒܫܢܬܐ ܕ1915 ܦܫ ܠܗ ܕܒܝܩܐ ܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܡܝ ܘܥܡܗ 40 ܥܠܝܡ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܂ ܟܠܝܗܝ ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܣܠܩܐ ܠܛܘܪܐ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ ܕܒܢܦܠܐ ܝܠܗ ܒܬܪ ܡܬܐ ܕܟܗܪܒܚܫ ܩܘܪܒܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܐܝܟܐ ܕܩܘܫܠܗܘܢ ܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܟܕ ܦܝܫܠܗܘܢ ܩܛܝܠܐ، ܐܚܟܝ ܬܪܝܢ ܥܠܝܡ̈ܐ ܡܢܝܗܐ ܦܪܝܩܠܗܘܢ ܡܼܢ ܩܛܠܐ܂ ܡܼܢ ܕܐܗܐ ܒܝܬܘܬܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܢܙܪܐ ܡܼܢ ܟܪܣ ܐܡܗ ܚܢܢܝܐ (ܡܪܝ ܕܢܚܐ) ܗܿܘ ܕܦܝܫܠܗ ܝܠܝܕܐ ܒܣܝܩܘܡܐ ܡܘܕܟܪܐ ܠܥܠ܀[1]

ܫܘܪܝܐ ܚܝܗ[ܫܚܠܦ]

ܡܫܡܫܢܐ ܚܢܢܝܐ (ܡܪܝ ܕܢܚܐ) ܡܼܢ ܡܝܛܪܦܘܠܝܐ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܚܢܢܝܫܘܥ ܓܘ ܓܪܓܐ ܩܕܡܝܐ ܥܠ ܝܡܝܢܐ܂

ܒܫܢܬܐ ܕ1947 ܟܕ ܚܢܢܝܐ ܒܪ 12 ܫܢ̈ܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܠܘܒܠܐ ܒܝܕ ܣܒܗ ܩܫܝܫܐ ܒܢܝܡܝܢ ܠܡܬܐ ܕܗܪܝܪ ܒܥܝܪܐܩ ܠܘܬ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܚܢܢܝܫܘܥ ܡܝܛܪܦܘܠܝܬܐ ܘܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ، ܐܝܟܐ ܕܦܝܫܐ ܡܘܩܪܝܐ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܘܠܦ ܢܘܗܪ̈ܐ ܘܬܐܘܠܘܓܝܐ ܕܥܕܬܐ ܥܡ ܛܟܣܐ ܕܨܠܘܬܐ ܘܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܘܩܢܘܢ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܪܘܚܢܝܐ܂ ܡܼܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܠܗ ܓܡܝܪܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܥܕܬܢܝܐ ܚܢܢܝܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܣܝܡܐ ܡܫܡܫܢܐ 12 ܒܐܝܠܘܠ ܒܫܢܬܐ ܕ1949 ܒܝܬ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܚܢܢܝܫܘܥ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ، ܘܒܝܘܡ 15 ܬܡܘܙ ܒܫܢܬܐ ܕ1957 ܒܝܘܡܐ ܕܕܘܟܪܢܗ ܕܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܣܗܕܐ، ܡܫܡܫܢܐ ܚܢܢܝܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܣܝܡܐ ܟܗܢܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܒܨܪܐ ܒܥܝܪܐܩ܂ ܒܐܗܐ ܥܕܢܐ ܟܕ ܒܗܘܝܐ ܝܠܗܿ ܣܢܝܩܘܬܐ ܠܚܕ ܟܗܢܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܥܒܕܐܢ، ܩܫܝܫܐ ܚܢܢܝܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܫܘܕܪܐ ܒܝܕ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܠܐܬܪܐ ܥܗܝܕܐ ܠܡܠܝܐ ܗܿܝ ܣܦܝܩܘܬܐ܂ ܓܘܐ ܓܘ ܥܣܩܘܝܬ̈ܐ ܩܫ̈ܝܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܡܘܕܟܪܬܐ ܗܿܝ ܕܦܝܫܬܐ ܝܗܘܬ ܐܝܟ ܐܪܥܐ ܒܝܪ ܠܡܬܚܐ ܝܪܝܟܐ ܕܙܒܢܐ ܕܠܐ ܚܦܪܐ ܘܕܠܐ ܙܪܥܝܐ، ܡܨܐ ܠܗ ܩܫܝܫܐ ܚܢܢܝܐ ܣܢܝܕܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܫܡܝܥܬܐ ܕܡܠܦܢܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܚܢܢܝܫܘܥ ܡܨܐ ܠܗ ܓܘܐ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܐܢܐ ܥܣܩܘܝܬ̈ܐ ܕܛܪܐ ܡܪܟܒܬܐ ܕܚܘܦܛܘܗܝ ܩܫܝܐ ܟܕ ܒܦܠܚܐ ܘܒܚܦܪܐ ܘܒܙܪܥܝܐ ܘܒܥܝܕܐ ܠܚܩܠܐ ܒܝܪ ܕܡܓܝܢܗܿ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܘܕܝܗܒܗܿ ܦܐܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ܀[1]

ܦܠܚܢܐ[ܫܚܠܦ]

ܬܦܩܬܐ ܕܦܐܦܐ ܝܘܚܢܢ ܦܘܠܘܣ ܬܪܝܢܐ ܥܡ ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ ܒܫܢܬ 1994

ܢܝܫܐ ܕܡܪܝ ܕܢܚܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܣܝܡܝܕܐ ܗܘܐ ܒܢܝܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܒܥܠ ܥܬܕܬ̈ܐ܀

ܬܦܩܬܐ ܡܢ ܦܐܦܐ ܕܪܗܘܡܐ[ܫܚܠܦ]

ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ ܓܘ ܫܢܬܐ ܕ1994 ܬܦܩܘܠܗ ܡܢ ܦܐܦܐ ܝܘܚܢܢ ܦܘܠܘܣ ܬܪܝܢܐ ܦܐܦܐ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܀

ܬܦܩܬܐ ܡܼܢ ܡܪܝ ܪܘܦܐܝܠ ܒܝܕܘܝܕ ܩܕܡܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܕܝܘܡ[ܫܚܠܦ]

ܐܕܝܘܡ ܩܕܝܫܘܬܗ ܒܚܝܠܗ ܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕܫܝܟܓܘ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܣܗܕܘܬܐ[ܫܚܠܦ]

  1. 1.0 1.1 1.2 ܟܬܒܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܙܘܝܚܐ ܕ30 ܫܢ̈ܐ ܠܣܝܡܝܕܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ ܠܕܪܓܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܥܠܥܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܐ