ܡܪܝ ܐܕܝ ܬܪܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܩܕܝܫܘܬܗ ܡܪܝ ܐܕܝ ܬܪܝܢܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܐ

ܡܪܝ ܐܕܝ ܬܪܝܢܐ ܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܪܝܢܐ ܘܕܗܫܐ ܕܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܐܬܝܠܕ ܐܝܟ ܫܡܥܘܢ ܓܝܘܪܓܝܣ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܝܪܚ ܐܒ ܕܫܢܬ 1950 (ܐܠܐ ܡܒܘܥ̈ܐ ܩܠܝ̈ܠܐ ܐܡܪܝܢ 1946 ܐܘ 1948) ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܒܥܝܪܐܩ. ܐܬܓܒܝ ܠܫܩܠ ܠܕܪܓܐ ܗܢܐ ܒܝܪܚ ܫܒܛ ܒܫܢܬ 1970 ܒܬܪ ܝܪ̈ܚܐ ܩܠܝ̈ܠܐ ܡܢ ܫܘܢܝܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܪܡܘ܀