ܡܙܡܘܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܡܙܡܘܪܐ 1 ܒܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ

ܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ (ܥܒܪܐܝܬ: תהילים ܐܘ תהלים) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܐܬܟܬܒܘ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܕܟܬܘܒ̈ܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܐܝܕ̈ܝ ܕܘܝܕ ܢܒܝܐ. ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ 150 ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ܀

ܠܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܬܐ ܟܬܘܒ̈ܐ:

  • ܕܘܝܕ (ܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ)
  • ܡܘܫܐ (ܚܕ ܡܙܡܘܪ)
  • ܫܠܝܡܘܢ (ܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ)
  • ܐܣܦ (ܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ ܘܙܪܥܗ ܐܬܟܬܒܘ ܚܡܫܐ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ)
  • ܠܒܢ̈ܝ ܕܩܘܪܚ (ܚܕܥܣܪ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ)
  • ܐܬܢ (ܚܕ ܡܙܡܘܪ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]