ܝܪܚܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܝܪܚܐ ܗܘ ܚܕܢܝܐ ܕܙܒܢܐ܂ ܒܚܕ ܝܪܚ ܐܝܬ ܒܝܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܝܘ̈ܡܝܢ܂ ܐܝܬ ܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܝܢ ܒܚܕܐ ܫܢܐ܀

ܝܪ̈ܚܐ[ܫܚܠܦ]

ܗܕܐ ܗܝ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܐ ܕܣܘܪܓܕܐ:

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܝܲܪܚܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܝܲܪ̈ܚܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܝܰܪܚܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܝܰܪ̈ܚܶܐ)