ܝܗܘܕܝܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܝܗܘܕܝܘܬܐ (ܥܒܪܐܝܬ יהדות) ܐܝܬܝܗ ܬܘܕܝܬܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ܂ ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠܬܥܣܪ ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܒܬܒܝܠ܂ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܗܘ ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܕܢܚܬ ܥܠ ܢܒܝܐ ܡܘܫܐ ܒܡܨܪܝܢ ܟܕ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܘ ܥܒܪ̈ܝܐ ܗܘܘ ܒܡܨܪܝܢ܀