ܩܘܦܬܐ (ܛܝܪܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܩܦܘܦܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܩܘܦܬܐ

ܩܘܦܬܐ ܐܘ ܩܦܘܦܐ ܐܘ ܒܘܡܐ ܐܘ ܩܘܦܕܐ ܗܝ ܦܪܚܬܐ ܝܕܝܥܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܝܢ̈ܐ ܪ̈ܒܐ ܕܡܬܬܪܣܐ ܥܠ ܥܘܩܒܪ̈ܐ ܘܥܠ ܐܪ̈ܢܒܐ ܘܫܪܟܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܬܐ܀