ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܠܐܛܝܢܝܬ)
Jump to navigation Jump to search

ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ ܐܘ ܠܐܛܝܢܝܬ (lingua Latīna) ܗܘ ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ ܕܢܬܡܠܠ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܘܛܝܩܢ ܘܢܬܡܠܠ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܥܬܝܩܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܢܬܟܬܒ ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ ܒܐܠܦܒܝܬ ܠܐܛܝܢܝܐ܀