ܟܘܕܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܟܘܕܬܐ)
Jump to navigation Jump to search

ܟܘܕܐ ܗܘ ܪܕܝܐ ܕܕܡܐ ܘܡܚܘܛ̈ܐ ܘܩܛܥ̈ܐ ܕܫܠܝܬܐ ܕܪܕܝܢ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܠܕܐ. ܐܢܬܬܐ ܒܗܢܐ ܡܬܚܐ ܡܬܩܪܐ ܟܘܕܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܘܼܕܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܘܼܕܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܽܘܕܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܽܘܕܹ̈ܐ)

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܘܼܕܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܘܼ̈ܕܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܽܘܕܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܽܘ̈ܕܳܬ̥ܳܐ)