ܙܡܝܪܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܙܡܪܬܐ)
Jump to navigation Jump to search

ܙܡܝܪܬܐ ܗܝ ܡܕܡ ܕܙܡܪܘܬܐ ܘܐܝܬ ܒܟܠ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܡܠ̈ܐ܀