ܗܡܒܘܪܓ (ܐܪܟܢܣܐܣ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܗܡܒܘܪܓ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܢܦܠܐ ܓܘ ܐܘܚܕܢܐ ܐܪܟܢܣܐܣ ܓܘ ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ. ܡܛܝܐ ܫܛܝܚܘܬܐ ܕܗܢܐ ܡܕܝܢܬܐ 8.8 (ܟܡ2)، ܘܬܬܪܝܡ ܡܢ ܫܛܚܐ ܝܡܐ ܒ49 ܡ، ܡܛܐ ܡܢܝܢܐ ܫܟܝܢܗ 2857 ܢܫܡܐ ܓܘ ܫܢܬܐ 2010 ܠܦܘܬ ܡܢܝܬܐ ܡܟܬܒܐ ܡܢܝܢܐ ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ܀