ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܠܦܦ̈ܐ

ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܦܐܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܗܕܐ ܬܓܠܚ ܟܠ ܠܦܦ̈ܐ ܡܣܩ̈ܐ.

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܠܦܦ̈ܐ
 
ܦܐܬܐ ܩܕܡܝܬܐ
ܦܐܬܐ ܕܩܕܡ
ܦܐܬܐ ܐܚܪܝܬܐ
ܣܝܩܘܡܐ ܫܡܐ ܙܘܥܪܐ ܥܓܪܐ ܡܦܠܚܢܐ ܫܘܡܗܐ
04:11, 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011 Church Of the East1.jpg (ܠܦܦܐ) 282 KB Man2fly2002  
06:11, 30 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2011 Welcome wikipedia Assyrian10.svg (ܠܦܦܐ) 9 KB Man2fly2002  
02:38, 30 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2011 ASSYRIAN WIKI LOGO.svg (ܠܦܦܐ) 92 KB Man2fly2002  
06:56, 28 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2011 Assyrian Wiki Welcome.svg (ܠܦܦܐ) 44 KB Man2fly2002  
04:50, 28 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2011 Assyrian Wiki Welcome.png (ܠܦܦܐ) 32 KB Man2fly2002  
03:41, 18 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2011 ܞ.gif (ܠܦܦܐ) 2 KB Man2fly2002  
14:30, 10 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2011 St.zaia1.jpg (ܠܦܦܐ) 19 KB Man2fly2002 ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܙܝܥܐ ܛܘܒܢܐ
01:44, 10 ܒܐܝܠܘܠ 2011 ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ .jpg (ܠܦܦܐ) 25 KB Man2fly2002 ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܢܐ
01:07, 10 ܒܐܝܠܘܠ 2011 ܡܪܝ ܐܕܝ.jpg (ܠܦܦܐ) 10 KB Man2fly2002 ܡܪܝ ܐܕܝ ܬܪܝܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ
06:49, 9 ܒܐܝܠܘܠ 2011 Mar Toma Drmo.jpg (ܠܦܦܐ) 31 KB Man2fly2002 ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܪܡܘ
06:32, 9 ܒܐܝܠܘܠ 2011 Mar toma aodo.jpg (ܠܦܦܐ) 31 KB Man2fly2002 Reverted to version as of 06:28, 9 ܒܐܝܠܘܠ 2011
04:48, 26 ܒܐܝܪ 2011 45234 1547241371484 1548554135 1371896 7748287 n.jpg (ܠܦܦܐ) 34 KB Jesusismylord ܡܪܝ ܢܪ̈ܣܝ ܬܐܘܡܐ MAR NARSAI TOMA
04:22, 26 ܒܐܝܪ 2011 2979476--.pdf (ܠܦܦܐ) 73 KB Jesusismylord ܒܘܼܬ ܡܵܠܐܟ̈ܐ
16:11, 2 ܒܐܕܪ 2011 Wiki.png (ܠܦܦܐ) 10 KB Michaelovic transparant
13:58, 28 ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2011 ܠܘܚܝܬܐ.jpg (ܠܦܦܐ) 299 KB Avgeen ܠܘܚܝܬ̥ܐ ܕܡܘܒܠܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܓܘܳܢܝܐ ܠܩܪܝܬ̥ܐ ܕ ܟܦܫܢܐ ܘܕ ܚܝܕܠ (KAYALI , KAI, IDİL)
13:54, 28 ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2011 ܟܦܫܢܐ.jpg (ܠܦܦܐ) 263 KB Avgeen ܥܝܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܩܪܝܬ̥ܐ ܕ ܟܦܫܢ ( كفشنة أو كفشن)
13:50, 28 ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2011 ܥܕܬܐ.jpg (ܠܦܦܐ) 267 KB Avgeen ܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ܕܟܦܫܢܐ ܬܝܡܢܝܐ
13:46, 28 ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2011 صورة124.jpg (ܠܦܦܐ) 278 KB Avgeen ܨܘܪܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܟܦܫܢܐ ܡܢ ܠܥܶܠ
11:35, 29 ܒܚܙܝܪܢ 2009 بغديدا.jpg (ܠܦܦܐ) 27 KB Avgeen ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܒܓܕܝܕܐ ishtartv.com
19:22, 14 ܒܐܝܪ 2009 ܢܗܪܐܕܝܘܪܕܢܢ.jpg (ܠܦܦܐ) 330 KB Avgeen ܨܘܪܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܩܕܝܫܐ ܐܬܨܝܪܬ ܒܟܡܝܪܐ ܕ ܡܘܒܐܝܠ ܕܝܠܝ̱ ܒܝܪܚܐ ܕܐܕܪ 2009ܡ
10:25, 13 ܒܐܝܪ 2009 ܡܚܪܟܐܢ.jpg (ܠܦܦܐ) 250 KB Avgeen ܩܪܝܬܐ ܕܡܚܪܟܐܢ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܘܪܓܝܣ ܕܒܩܪܝܬܐ ܗ̊ܝ ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ 2009 ܡ ܒܝܪܚܐ ܕ ܐܝܪ 5܆2009 ܡ
22:04, 10 ܒܐܝܪ 2009 حاح.jpg (ܠܦܦܐ) 64 KB Avgeen ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܚܐܚ ܢܣܝܒܬܐ ̱ܫܢ̱ܬܐ ܗܕܐ 2009 ܡ
20:04, 24 ܒܢܝܣܢ 2009 IraqProvinces.png (ܠܦܦܐ) 321 KB Basharh ܬܘܪܨ ܫܡܐ ܕܟܪܟ ܣܠܘܟ ܒܨܘܪܬܐ
18:23, 16 ܒܢܝܣܢ 2009 ܟܢܘܫܬܐ.jpg (ܠܦܦܐ) 2.59 MB Avgeen ܛܘܦܣܐ ܕܟܢܘܫܬܐ ܢܣܒܬ ܠܗ ܡܢ ܚܒܪ̈ܐ ܕ ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢܐ ܪܝܫܝܐ ܒܡܕܝܢܬ ܙܠܝܢ ܕܗܝ ܩܡܫܠܝ ܡܚܣܢܬ ܒܐܠܗܐ
21:35, 14 ܒܢܝܣܢ 2009 فطريركا.jpg (ܠܦܦܐ) 16 KB Avgeen ܨܘܪܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܐ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܥܝܘܐܨ ܢܣܝܒܬܐ ܡܢ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܡܥܪܬ ܨܝܕܢܝܐ - ܕܪܡܣܘܩ - ܣܘܪܝܐ
21:13, 14 ܒܢܝܣܢ 2009 باباشنودة.jpg (ܠܦܦܐ) 121 KB Avgeen ܩܕܝܫܘܬܐ ܕܦܐܦܐ ܫܢܘܕܐ ܬܠܝܬܝܐ ܟܕ ܗܘܐ ܚܣܝܐ ܐܬܢܣܒܬ ܡܢ ܚܒܪܐ ܣܘܪܝܝܐ
12:03, 14 ܒܢܝܣܢ 2009 عينورد.jpg (ܠܦܦܐ) 85 KB Avgeen ܩܪܝܬܐ ܕ ܥܝܢܘܪܕܐ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܆ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܚܕܒܫܒܐ ܢܣܒܬ ܠܗ ܡܢ ܥܠܝܡܐ ܡܪܕܝܢܝܐ
11:52, 14 ܒܢܝܣܢ 2009 ميدن.jpg (ܠܦܦܐ) 49 KB Avgeen ܩܪܝܬܐ ܕ ܡܝܕܢ ܒܐܬܪܐ ܕ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܆ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܕ ܬܘܪܟܝܐ ܐܝܬܝܬ ܠܗ ܡܢ ܦܠܚܐ ܡܪܕܝܢܝܐ ܒܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ
17:47, 8 ܒܢܝܣܢ 2009 Melektaus.jpg (ܠܦܦܐ) 27 KB Avgeen  
13:56, 5 ܒܢܝܣܢ 2009 Baath.jpg (ܠܦܦܐ) 8 KB Avgeen ܛܘܦܣܐ ܕܓܒܐ ܕܒܥܬ
13:29, 5 ܒܢܝܣܢ 2009 AlAssad.jpg (ܠܦܦܐ) 17 KB Avgeen ܗܕܐ ܨܘܪܬܐ ܕܪܝܫ ܩܘܛܢܝܡܬܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܡܝܩܪܐ ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ ܐܝܬܝܬ ܠܗ̊ ܡܢ ܕܦܐ ܥܪܒܝܬܐ(ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ)
20:25, 3 ܒܢܝܣܢ 2009 Azakh40.jpg (ܠܦܦܐ) 94 KB Avgeen قبة كنيسة العذراء في آزخ من موقع عنكاوا الالكتروني http://www.keldo.ws/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=79&topic=20
07:49, 23 ܒܐܕܪ 2009 آزخ1.jpg (ܠܦܦܐ) 98 KB Avgeen ܨܘܪܬܐ ܠܐܙܟ ܡܢ ܢܘܠܐ: www.yahoo.com
06:48, 23 ܒܐܕܪ 2009 عذراءآزخ.JPG (ܠܦܦܐ) 3.02 MB Avgeen foto of the church of Theotokos Vergin Saint Mary in Azekh Personality by my camera at July 2008 - Turki
07:08, 6 ܒܐܕܪ 2009 مورأوكين.jpg (ܠܦܦܐ) 2.38 MB Avgeen ܩܕܝܫܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܓܘܦܛܝܐ ܪܫܡܐ ܐܝܬܝܗ ܕܐܡܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܓܰܘܢܝܬܐ File links ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ̱ ܐܘܓܝܢ
17:52, 4 ܒܐܕܪ 2009 مورافريم.jpg (ܠܦܦܐ) 229 KB Avgeen ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܒܩܡܫܠܝ كنيسة مار افرام السرياني بالقامشلي التقطتها بالموبايل nokia 3110 سنة2009م شخصية عامة وصلات ܩܡܫܠܝ
16:43, 4 ܒܐܕܪ 2009 جقجق1.jpg (ܠܦܦܐ) 31 KB Avgeen  
16:36, 4 ܒܐܕܪ 2009 ܝܠܕܬܐܠܗܐ.jpg (ܠܦܦܐ) 22 KB Avgeen كنيسة والدة الإله بالقامشلي التقطت بواسطة كميرتي قريب 2008 شخصية عامة وصلات القامشلي - كفشنة - دير مار أوكين - ܩܡܫܠܝ - ܟܦܫܢܗ - ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ
16:29, 4 ܒܐܕܪ 2009 ܡܘܪܝܥܩܘܒ.jpg (ܠܦܦܐ) 200 KB Avgeen كنيسة مار يعقوب النصيبيني بالقامشلي التقطت الصورة من هاتفي المحمول سنة 2009م شخصية عامة وصلات القامشلي - كفشنة - ܩܡܫܠܝ - ܟܦܫܢܗ - ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ
16:34, 2 ܒܐܕܪ 2009 آزخ.JPG (ܠܦܦܐ) 2.97 MB Avgeen كنيسة في آزخ شخصية مصنعة حقوق عامة للنشر 2008
16:33, 2 ܒܐܕܪ 2009 ديرالعومر.JPG (ܠܦܦܐ) 161 KB Avgeen ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܒܛܘܪܥܒܕܝܢ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܐܬܥܒܕܬ̥ ܙܕܩ̈ܐ ܕܦܪܣܐ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ 2008
16:27, 2 ܒܐܕܪ 2009 ديرالعمر.JPG (ܠܦܦܐ) 161 KB Avgeen دير مار كبرئيل شخصية مصنعة حقوق عامة للنشر 2008
13:39, 2 ܒܐܕܪ 2009 موركبرئيل.JPG (ܠܦܦܐ) 161 KB Avgeen  
12:21, 2 ܒܐܕܪ 2009 ܓܩܓܩ.jpg (ܠܦܦܐ) 31 KB Avgeen ܓܩܓܩ܆ ܢܗܪܐ ܒܩܡܫܠܝ ܕܝܠܢܝܬܐ ܢܣܝܒܬܐ ܒܣܝܩܘܡ܆ 2003
21:16, 25 ܒܫܒܛ 2009 Wiki arc.png (ܠܦܦܐ) 26 KB Basharh  
16:20, 31 ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2009 Yonadam.jpg (ܠܦܦܐ) 14 KB Basharh  
16:10, 30 ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2007 Iraq.GIF (ܠܦܦܐ) 32 KB A2raya07~arcwiki  
16:00, 30 ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2007 Fawzi Hariri.jpg (ܠܦܦܐ) 21 KB A2raya07~arcwiki  
07:54, 28 ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2007 Mar Dinkha and Pope John Paul.jpg (ܠܦܦܐ) 25 KB A2raya07~arcwiki  
06:11, 28 ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2007 Assyrian-flag.jpg (ܠܦܦܐ) 15 KB A2raya07~arcwiki  
ܦܐܬܐ ܩܕܡܝܬܐ
ܦܐܬܐ ܕܩܕܡ
ܦܐܬܐ ܐܚܪܝܬܐ