ܦܘܕܐ ܕܦܣܣܐ

Jump to navigation Jump to search

ܠܝܬ ܠܟ ܦܣܣܐ ܠܚܪܡܬܐ ܕܡܦܠܚܢܐ ܗܢܐ ܡܢ ܫܚܠܦܬܐ, ܒܥܠܬܐ ܕ:

The action you have requested is limited to users in the group: ܡܕܒܪ̈ܢܐ.