ܦܐܬܬ̈ܐ ܟܪ̈ܝܬܐ

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܚܘܝܕܐ ܬܒܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ‏[44 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 2. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܒܪܝܬܐ ‏[56 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 3. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܦܘܠܚܢܐ ‏[61 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 4. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܩܪܘ ‏[61 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 5. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܫܓܠܐ ‏[62 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 6. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܒܫ ‏[62 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 7. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܨܘܡܐܠܝܠܢܕ ‏[63 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 8. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܚܘܪܐ ‏[65 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 9. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܝܪܘܩܐ ‏[69 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 10. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܒܝܬ ܝܠܕܐ ‏[70 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 11. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܐܪܓܘܢܐ ‏[72 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 12. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܠܦܐ ܓܪܝܓܐ ‏[76 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 13. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܙܚܘܪܝܬܐ (ܓܘܢܐ) ‏[77 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 14. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܚܝܠܐ ‏[79 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 15. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܬܒܝܠ ‏[81 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 16. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ا ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 17. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ب ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 18. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ت ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 19. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ث ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 20. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ج ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 21. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ح ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 22. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏خ ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 23. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏د ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 24. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ذ ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 25. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ز ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 26. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏س ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 27. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ش ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 28. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ص ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 29. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ض ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 30. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ظ ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 31. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ع ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 32. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏غ ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 33. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ك ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 34. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ل ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 35. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏م ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 36. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ن ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 37. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ه ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 38. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܒܝܬ ܨܘܒܐ ‏[85 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 39. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܛܘܟܣܐ ‏[87 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 40. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܐܘܟܡܐ ‏[89 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 41. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܒܢܦܫܐ ‏[91 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 42. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܙܡܝܪܬܐ ‏[91 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 43. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏ܪܩܝܝܥܝܬܐ ܕܐܬܘܪ ‏[99 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 44. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏Α ‏[109 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 45. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏Β ‏[109 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 46. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏Γ ‏[109 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 47. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏Δ ‏[109 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 48. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏Ε ‏[109 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 49. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏Ζ ‏[109 ܒܐܝܛ̈ܐ]
 50. (ܬܫܥܝܬܐ) ‏Η ‏[109 ܒܐܝܛ̈ܐ]

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)