ܣܕܪ̈ܐ ܒܥܝ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search

ܓܠܝܬ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܣܢܝܢ ܐܢܘܢ ܘܚܘܕܬܐ ܐܚܪܝܐ ܗܘܐ ܒ 05:02, 7 ܒܐܕܪ 2021. ܡܬܚܐ ܥܠܝܐ ܕ 5,000 ܦܠܛ̈ܐ ܐܝܬ ܒܐܣܢܐ.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Pages with broken file links‎‏ (30 ܗܕ̈ܡܐ)
 2. Table cell templates‎‏ (19 ܗܕ̈ܡܐ)
 3. Wikipedia protected templates‎‏ (14 ܗܕ̈ܡܐ)
 4. Country data templates‎‏ (10 ܗܕ̈ܡܐ)
 5. Country data templates with distinct template name‎‏ (10 ܗܕ̈ܡܐ)
 6. ܦܐܬ̈ܐ ܕܐܫܛܪܘܬܐ ܦܥܘܝܬܐ‎‏ (9 ܗܕ̈ܡܐ)
 7. Pages using invalid self-closed HTML tags‎‏ (6 ܗܕ̈ܡܐ)
 8. ܒܢܝܢܐ‎‏ (6 ܗܕ̈ܡܐ)
 9. ܥܝܢܐ (ܝܘܠܦܢ ܨܪܘܝܘܬܐ)‎‏ (6 ܗܕ̈ܡܐ)
 10. ܪܚܫܐ‎‏ (6 ܗܕ̈ܡܐ)
 11. Pages using duplicate arguments in template calls‎‏ (5 ܗܕ̈ܡܐ)
 12. User templates nl‎‏ (5 ܗܕ̈ܡܐ)
 13. ܒܝܬ ܥܬܩܐ‎‏ (5 ܗܕ̈ܡܐ)
 14. ܠܒܘܫܐ‎‏ (5 ܗܕ̈ܡܐ)
 15. ܡܐܢܐ‎‏ (5 ܗܕ̈ܡܐ)
 16. Pages using ISBN magic links‎‏ (4 ܗܕ̈ܡܐ)
 17. ܡܕܝܢܬܐ ܒܬܫܝܠܝ‎‏ (4 ܗܕ̈ܡܐ)
 18. ܬܫܝܠܝ‎‏ (4 ܗܕ̈ܡܐ)
 19. Date-computing templates‎‏ (3 ܗܕ̈ܡܐ)
 20. Navigational boxes‎‏ (3 ܗܕ̈ܡܐ)
 21. Pages with ignored display titles‎‏ (3 ܗܕ̈ܡܐ)
 22. Template namespace templates‎‏ (3 ܗܕ̈ܡܐ)
 23. ܐܘܡܢܘܬܐ‎‏ (3 ܗܕ̈ܡܐ)
 24. ܐܣܪܐܝܠ‎‏ (3 ܗܕ̈ܡܐ)
 25. ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܣܢܝܩܐܝܬ ܨܘܪܬܐ‎‏ (3 ܗܕ̈ܡܐ)
 26. ܚܦܪܐ‎‏ (3 ܗܕ̈ܡܐ)
 27. ܡܕܝܢܬܐ ܒܓܪܡܢ‎‏ (3 ܗܕ̈ܡܐ)
 28. ܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ‎‏ (3 ܗܕ̈ܡܐ)
 29. ܩܠܒܐ ܕܣܘܪܓܕܐ‎‏ (3 ܗܕ̈ܡܐ)
 30. ܩܠܒܐ ܙܒܢܝܐ‎‏ (3 ܗܕ̈ܡܐ)
 31. Articles that link to Wikisource‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 32. Chinese calendar templates‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 33. Coord template‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 34. Infobox book image param needs updating‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 35. Internal link templates‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 36. Pages with template loops‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 37. Parameter selection templates‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 38. Template sandboxes‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 39. Templates generating hCards‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 40. Wikipedia soft redirected categories‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 41. ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 42. ܐܪܡܢܝܐ‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 43. ܒܪܩܩܐ ܕܐܘܩܝܢܘܣ ܗܢܕܘܝܐ‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 44. ܕܪܐ ܚܕܥܣܪܝܢܝܐ‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 45. ܚܠܡܐ‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 46. ܟܠܕܝܐ‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 47. ܟܪܦܬܐ‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 48. ܡܐܢܐ ܡܘܣܝܩܝܐ‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 49. ܡܕܝܢܬܐ‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)
 50. ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܘܣܛܪܠܝܐ‎‏ (2 ܗܕ̈ܡܐ)

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)