ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܡܨܦܝܢܝܬܐ ܚܕ̈ܬܐ

ܐܠܦܪܘܬܐ ܒܡܟܬܒܘܬܐ ܕܚܘܒܠܐ (ܒܝܬܐ | Recent filter changes | ܒܚܘܪ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܕܥܒܪ | ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܚܘܒܠܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܨܦܝ ܒܨܝܐ
ܡܨܦܝܢܝܬܐ ܙܒܢܐ ܡܦܠܚܢܐ ܫܘܡܗܐ ܓܠܝܐ ܕܡܨܦܝܢܝܬܐ ܐܬܘܬ̈ܐ: ܥܒܕ̈ܐ ܫܘܚܠܦ̈ܐ
ܠܝܬ ܦܠܛ̈ܐ