ܒܚܘܪ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ

ܐܠܦܪܘܬܐ ܒܡܟܬܒܘܬܐ ܕܚܘܒܠܐ (ܒܝܬܐ | Recent filter changes | ܒܚܘܪ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܕܥܒܪ | ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܚܘܒܠܐ)
Jump to navigation Jump to search

ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܬܦܣܐ ܠܟ ܬܒܚܘܪ ܡܫܬܚܠܦܢ̈ܐ ܕܒܪܝܝܢ ܒܝܕ ܡܨܦܝܢܝܬܐ ܕܚܘܒܠܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܦܪܨܘܦܝܐ، ܘܬܢܣܗ ܠܩܒܘܠ ܡܨܦܝܢܝܬ̈ܐ.

ܓܒܝ ܫܘܚܠܦ̈ܐ