ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܓܐܘܪܓܝܬ)
Jump to navigation Jump to search

ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ ܐܘ ܓܘܪܓܝܬ (ქართული) ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܢܬܡܠܠ ܒܓܘܪܓܝܐ܀