ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܓܐܘܪܓܝܬ)
Jump to navigation Jump to search

ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܝܐ (ქართული) ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܢܬܡܠܠ ܒܓܘܪܓܝܐ܀