ܬܐܘܡܐ ܐܘܕܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܐܘܕܘ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܘܪܡܝ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܐܠܩܘܫ ܒܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ ܒܣܝܩܘܡ 11 ܬܫܪܝܢ ܐ 1855 ܡ. ܐܬܬܣܝܡ ܩܫܝܫܐ ܒܫܢܬ 1880 ܘܟܢ ܐܬܬܣܝܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܘܪܡܝ ܒܣܝܩܘܡ 4 ܐܝܠܘܠ 1892 ܥܕܡܐ ܠܥܢܕܗ ܒܣܝܩܘܡ 27 ܬܡܘܙ 1918܀

ܣܝܡ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܣܝܡܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܠܟܣܝܩܘܢ ܣܘܪܝܝܐ ܣܘܪܝܝܐ) ܒܫܢܬ 1897 ܒܡܛܒܥܬܐ ܕܐܒܗ̈ܐ ܕܘܡܝܢܝܟܝ̈ܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܘܨܠ
  • ܟܬܒܐ ܕܟܠܝܠܐ ܘܕܡܢܐ (ܐܬܬܪܓܡ ܡܢ ܐܪܒܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ) ܒܫܢܬ 1899 ܒܡܛܒܥܬܐ ܕܐܒܗ̈ܐ ܠܥܙܪ̈ܝܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܘܨܠ
  • ܟܬܒܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ (ܐܬܬܪܓܡ ܡܢ ܠܐܛܝܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ) ܒܫܢܬ 1889
  • ܟܬܒܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܠܡܪ̈ܝ ܕܪ̈ܓܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ (ܐܬܬܪܓܡ ܡܢ ܠܐܛܝܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ) ܒܫܢܬ 1889 ܒܐܘܪܡܝ
  • ܟܬܒܐ ܕܬܘܪܨ ܡܡܠܠܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܕܝܐ ܒܫܢܬ 1911