ܚܠܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܫܟܒܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܚܠܡܐ ܕܦܪܫܐ ܒܝܕ ܐܢܛܘܢܝܘ ܕܝ ܦܝܪܝܕܐ

ܚܠܡܐ ܐܘ ܫܟܒܐ ܚܘܫܒ̈ܐ ܘܨܘܪ̈ܬܐ ܘܩܠ̈ܐ ܘܪ̈ܓܫܐ ܕܐܬܝܢ ܠܢ ܒܫܢܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܸܠܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܸܠܡܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܶܠܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܶܠܡ̈ܶܐ)