ܪܝܫܐ ܕܫܢܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܡܐܙܠܬܐ ܕܪܝܫܐ ܕܫܢܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܒܫܢܬ 2019

ܪܝܫܐ ܕܫܢܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ (ܐܬܘܪܝܬܐ) ܐܘ ܚܕ ܒܢܝܣܢ ܐܘ ܐܟܝܬܘ ܗܘ ܥܐܕܐ ܕܒܗ ܡܙܝܟܝܢ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܝܐ ܫܢܬܢܐܝܬ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕܚܕ ܒܢܝܣܢ܀