ܩܠܝܕܐ (ܡܐܢܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܩܕܝܠܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܩܠܝܕ̈ܐ ܕܪ̈ܕܝܬܐ

ܩܠܝܕܐ ܐܘ ܐܩܠܝܕܐ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: κλείς ܘܐܦ κλεῖδα) ܗܘ/ܗܝ ܡܐܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܒܗ ܡܬܦܬܚܝܢ ܘܡܬܬܚܕܝܢ ܬܪ̈ܥܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܠܝܼܕ݂ܵܐ ܐܘ ܐܲܩܠܝܼܕ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܠܝܼܕ݂ܹ̈ܐ ܐܘ ܐܲܩܠܝܼܕ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܠܺܝܕ݂ܳܐ ܐܘ ܐܰܩܠܺܝܕ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܠܺܝܕ݂̈ܶܐ ܐܘ ܐܰܩܠܺܝܕ݂̈ܶܐ)