ܐܒܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܦܪܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܐܒܪܐ

ܐܒܪܐ ܐܘ ܦܪܦܠܘܛܐ (ܣܘܕܐܝܬ ܦܪܐ) ܗܘ ܡܕܡ ܕܩܪܝܡ ܘܡܠܒܫ ܒܓܘܫܡܐ ܕܦܪ̈ܚܬܐ. ܘܗܘ ܐܦ ܓܦܐ ܐܘ ܟܢܦܐ ܕܦܪ̈ܚܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܸܒ݂ܪܵܐ . ܦܲܪܦܠܘܼܛܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܸܒ݂ܪܹ̈ܐ . ܦܲܪ̈ܦܠܘܼܛܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܶܒ̥ܪܳܐ . ܦܰܪܦܠܽܘܛܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܒ̥ܪ̈ܶܐ . ܦܰܪ̈ܦܠܽܘܛܶܐ)