ܗܒܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܦܩܚܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܗܒܒ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܗܒܒܐ ܐܘ ܦܩܚܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܡܢ ܝܥܝܬܐ ܥܡ ܛܪ̈ܦܐ ܓܘܢܢ̈ܐ. ܒܥܕܢ ܗܒܒܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܩܐ. ܗܒܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܕܡܐ ܐܠܨܝܐ ܠܡܦܪܝܢܘܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܗܲܒܵܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܗܰܒܳܒ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܰܒܳܒ̥̈ܶܐ)