ܦܠܫܬ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܦܠܫܛܝ)
Jump to navigation Jump to search
ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܢܥܢ ܒܫܢܬ 830 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܦܠܫܬܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܣܘܡܩܐ.

ܦܠܫܬܝ̈ܐ (ܥܒܪܐܝܬ פְּלִשְׁתִּים) ܗܘܘ ܥܡܐ ܗܢܕܘܝܐ-ܐܘܪܘܦܝܐ ܕܕܠܡܐ ܐܬܘ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܝܡܐ ܕܐܓܐܣ ܘܕܢܐܙܠܘܢ ܗܘܘ ܠܡܥܡܪ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ܀