ܢܦܛܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܦܛܪܘܠܝܘܡ)
Jump to navigation Jump to search
ܒܐܪܐ ܕܢܦܛܐ

ܢܦܛܐ ܐܘ ܙܦܬܐ ܐܘ ܦܛܪܘܠܝܘܡ ܗܘ ܕܝܘܒܐ ܐܘ ܡܫܚܐ ܚܦܪܝܐ ܕܡܫܬܠܗܒ ܦܫܝܩܐܝܬ. ܐܦ ܡܬܩܪܐ ܕܗܒܐ ܐܘܟܡܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܸܦ̮ܛܵܐ . ܢܲܦ̮ܛܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܶܦܛܳܐ . ܢܰܦܛܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)