ܣܢܐܓܪܘܬܐ ܕܩܕܝܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܡܝܩܪܬܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܗܘܬ ܚܕܐ ܕܝܠܝܬܐ ܕܛܟܣܐ ܕܣܓܕܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܥܕ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܫܬܐܣܬܗܿ. ܒܣܓܝ ܛܟܣ̈ܐ ܕܥܕܬ̈ܐ ܫܠܝܚܝ̈ܐ ܫܡܗ̈ܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܢܬܩܪ̈ܘܢ ܒܥܕܢ ܩܘܕܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܘܐܝܬ ܝܬܝܪ ܒܛܟܣܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܡܪܝ ܐܕܝ ܘܡܪܝ ܡܐܪܝ ܗܘ ܕܫܡܫ ܒܗ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܘܫܡܢ̈ܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܡܬܕܟܪܝܢ ܐܝܬܐ ܒܓܘ ܟܬܒܐ ܕܝܘܦܛܟܝܢ.

ܝܘܡ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܕܐܬܪܫܝܡ ܠܕܟܪܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܘܩܕܝܫ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

ܟܕ ܥܕܬܐ ܦܪܝܣܠܗܿ ܘ ܗܘܬܠܗܿ ܚܕ ܫܘܠܛܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܬܡܢ ܣܝܡܠܗ̇ ܥܕܬ̈ܐ ܩܢܘܢ̈ܐ ܠܦܪܫܬܐ ܘܝܗܒܬܐ ܕܪܘܫܡܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܠܚܕ ܦܪܨܘܦܐ. ܗܟܢܐ ܕܟܪܐ ܕܗܢܘܢ ܩܕܝܫ̈ܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܗܘܐ ܫܘܪܪܐ ܘܡܘܟܫܛܐ ܒܥܕ̈ܬܐ ܘܣܝܡ ܫܡܗ̈ܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܒܓܘ ܛܟܣܐ ܕܣܓܕܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܡܙܘܝܚܬܝܗܝ ܫܢܬܐܝܬ. ܗܠܝܢ ܩܕܝܫ̈ܐ ܗܘܐ ܝܕܝܥܐ ܐܟ ܛܘܦ̮ܣܐ ܕܕܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܒܡܫܝܚܝܬܐ. ܣܓܝ ܐܢܫ̈ܐ ܥܝܕ̈ܝܐ ܢܙܠܘܢ ܒܫܘܦ̈ܐ ܕܐܩ̈ܠܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ. ܒܝܕ ܥܡ ܟܠܗܿ ܗܕܐ ܢܝܚܐܝܬ ܚܕ ܓܘܒܐ ܥܡܘܩܐ ܐܬܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܒܝܢܬ ܩܕܝܫ̈ܐ ܘܐܢܫ̈ܐ ܥܝܕܝ̈ܐ ܒܗܿܝ ܕܐܢܫ̈ܐ ܗܡܘܢܐ ܗܘܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܩܢܐ ܦܘܪܩܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܫܪܝ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܣܢܕܐ ܥܠ ܡܨܥܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ، ܘܨܠܝܠܗܘܢ ܘܡܝܩܪܠܗܘܢ ܠܫܟܝܢܝܬܝܗ̈ܝ.

ܥܐܕܐ ܕܟܠܗܝ ܩܕܝܫܐ[ܫܚܠܦ]

ܒܕܪܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܗܘܡܢ̈ܐ ܫܪܝ ܠܡܙܝܚܬܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܘܩܕܝܫ̈ܐ. ܘܒܕܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܡܥܪܒܐ ܐܬܪܫܝܡ ܚܕ ܝܘܡܐ ܠܕܟܪܐ ܕܟܠܝܗ̈ܝ ܩܕܝܫ̈ܐ ܡܚܕܐ. ܘܐܬܝܕܥ ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܒܫܡ ܝܘܡܐ ܕܟܠܗܝ ܩܕܝܫ̈ܐ.

ܨܠܘܬܐ ܘܦܝܣܐ ܠܩܕܝܫ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

ܥܕܬܐ ܐܡܪܬ ܕܚܢܢ ܠܐ ܢܨܠܝ ܠܩܕܝܫ̈ܐ، ܐܠܐ ܢܫܩܠ ܚܝܠܐ ܘܣܡܟܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܡܢ ܕܗܢܘܢ ܓܢܒܪ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܡܫܝܚܝܬܐ. ܘܩܕܝܫ̈ܐ ܢܬܠܒܒ ܠܡܫܝܚܝ̈ܐ ܡܗܘܡܢ̈ܐ ܘܒܟܠ ܥܕܢ ܕܢܦܠܝ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܓܘ ܐܘܠܨܢܐ ܒܡܬܚܐ ܕܚܝܘܬܗ ܐܪܥܢܝܬܐ.

ܬܕܡܪܬܐ ܘܦܓܪܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܗܡܢ̈ܐ ܥܕ ܡܢ ܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܫܪܝ ܠܚܙܝܐ ܕܦܓܪܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܒܥܒܕܐ ܠܗܝ ܬܕܡܪܬܐ. ܘܠܛܘܦܣܐ ܣܓܝ ܡܢ ܫܠܕ̈ܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܝܩܕܠܗܘܿܢ ܟܕ ܐܬܬܪܡܝ ܒܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܒܝܕ ܒܥܠܕܒܒ̈ܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ.