ܨܕܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܣܕܕ)
Jump to navigation Jump to search

ܨܕܕ (ܥܪܒܐܝܬ صدد) ܗܝ ܡܬܐ ܕܢܦܠܐ ܠܡܥܪܒܐ ܕܚܡܨ ܒܣܘܪܝܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܕܝܠܗ̇ ܦܠܛܝܢ ܐܦܙܓܐ ܕܝܝ ܒܨܝܪ 3,503 ܡ̣ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ܀