ܢܓܪܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܢܓܪܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܢܓܪܐ ܬܪܨ ܬܪܥܐ

ܢܓܪܘܬܐ ܗܝ ܐܘܡܢܘܬ ܢܓܪܐ ܘܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܐܘܡܢܘ̈ܬܐ ܨܢܥܝ̈ܬܐ. ܢܓܪܐ ܗܘ ܕܦܠܚ ܩܝܣ̈ܐ ܘܥܒܕ ܟܠܡܕܡ ܕܡܢ ܩܝܣܐ ܗܘ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܲܓܵܪܘܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܰܓܳܪܽܘܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)