ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܒܠܒܢܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܒܓܘ ܠܒܢܢ ܬܫܥܝܬܐ ܐܪܝܟܬܐ ܟܝܬ ܦܪܣܠܗ ܒܓܘ ܠܒܢܢ ܡܢ ܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܠܡܘܠܕܐ؛ ܘܠܦܘܬ ܛܟܣܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܪܚܫܠܗ ܥܠܗ ܡܪܢ ܐܝܫܘܥ ܘܩܡܠܗ ܒܣܡܣܡܝܬܐ ܠܐ ܡܨܝܢܐ. ܠܒܢܢ ܐܝܬ ܒܗ ܝܬܝܪ ܦܚܡܘܬܐ ܕܡܫܝܚܝܐ ܒܓܘ ܐܬܪܐ ܥܪܒܝܐ ܀