ܡܪܝ ܢܪܣܝ ܬܐܘܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܘܪܒ
Ambox content.png ܣܢܩܐ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܦܘܠܚܢܐ ܝܬܝܪܐ܆ ܥܕܪ ܢܝ ܐܢ ܬܡܨܐ ܐܢܬ܀


ܡܪܝ ܢܪܣܝ ܬܐܘܡܐ ܗܘܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܒܟܪܟܘܟ ܒܥܝܪܐܩ܀

ܬܫܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܬܝܠܕ ܬܐܘܡܐ ܣܘܪܘ ܒܘܒܘ ܕܒܝܬ ܒܐܬܘ ܒܣܝܩܘܡ 1 ܒܝܪܚܐ ܬܡܘܙ ܒܫܢܬܐ 1941 ܒܩܪܝܬܐ ܕܓܘܢܕܟܘܣܐ ܕܢܦܠܬ ܒܓܪܒܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܒܥܝܪܐܩ. ܐܒܘܗܝ ܡܗܝܡܢܐ ܡܫܡܫܢܐ ܣܘܪܘ ܒܘܒܘ. ܐܬܬܣܪܚ ܠܕܪܓܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܒܫܢܬܐ ܕ1968 ܒܝܕ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܪܡܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]