ܡܙܡܘܪܐ 1

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܡܙܡܘܪܐ ܐ 1- ܛܘܒܵܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܚܕܸܪܹܐ ܒܪܵܐܝܝܼ ܕܒܝܼܫܐ ܘܒܐܘܪܚܵܐ ܕܚܲܛܵܝܐ ܠܵܐ ܟܠܹܠܹܐ ܘܒܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܡܲܣܚܹܪܵܢܹܐ ܠܵܐ ܝܬܸܒܼܠܹܐ 2- ܐܸܠܵܐ ܒܢܵܡܘܿܣܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܪܸܙܵܝܹܗ ܘܒܢܵܡܘܿܣܹܗ ܟܹܐ ܗܵܓܹܐ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܠܲܝܠܹܐ. 3- ܘܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܐܲܝܼܟ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܫܬܝܼܠܵܐ ܥܲܠ ܫܵܩܵܝܼܬܹܿܐ ܕܡܵܝܼܵܐ ܕܛܥܘܼܢܬܘܼܗܝ ܟܹܐ ܝܵܗ̄ܒܸܠ ܒܙܲܒܼܢܘܼܗܝ ܘܛܲܪܦܹܗ ܠܹܐ ܟ̰ܵܡܸܟ̃ ܘܟܠ ܕܥܵܒܸܕ ܟܹܐ ܡܲܢܬܹܐ. 4- ܠܵܐ ܗܲܕܟܼܵܐ ܒܝܼܫܐ ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ ܬܸܒܼܢܵܐ ܕܕܵܪܹܐ ܠܹܗ ܦܵܘܚܵܐ. 5- ܒܘܼܬ ܕܐܵܗܵܐ ܠܹܐ ܟܵܠܝܼ ܒܝܼܫܐ ܒܕܝܼܘܵܢ ܘܚܲܛܵܝܐ ܒܓܵܡܵܥܲܬ ܕܙܲܕܝܼܩܐ 6- ܣܵܒܵܒ ܕܟܹܐ ܝܲܕܥ ܡܵܪܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܿܕܝܩܐ ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܝܼܫܐ ܒܸܬ ܬܵܠܩܵܐ.