ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܫܚܠܦܬܐ ܕܠܒܘܝܫܬܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܐܢ ܡܚܘܒܬ ܠܐܗܐ ܠܒܘܫܐ ܘܪܚܡܬ ܕܚܙܝܬܠܗ ܥܠ ܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܟܬܒ Symbol support vote.svg ܐܘܝܐ

ܐܢ ܠܐ ܡܚܘܒܬ ܠܐܗܐ ܠܒܘܫܐ ܚܕܬܐ ܘܪܚܡܬ ܕܚܙܬ ܠܠܒܘܫܐ ܥܬܝܩܐ ܩܕ ܦܐܝܫ ܟܬܒ Symbol oppose vote.svg ܣܩܘܒܠܐ.


ܓܘܒܝ̈ܐ

ܐܘܝܐ

samples of voting

Symbol support vote.svg ܐܘܝܐ ܐܢܐ ܪܚܡܢܗ ܠܗܢܐ ܠܒܘܫܐ ܚܕܬܐ Man2fly2002 (ܡܡܠܠܐ)

Symbol support vote.svg ܐܘܝܐ i like it very nice Man2fly2002 (ܡܡܠܠܐ) -->


ܣܩܘܒܠܐ

Symbol oppose vote.svg ܣܩܘܒܠܐ ܐܢܐ ܠܐ ܪܚܡܢܗ ܠܗܢܐ ܠܒܘܫܐ ܚܕܬܐ Man2fly2002 (ܡܡܠܠܐ)

Symbol oppose vote.svg ܣܩܘܒܠܐ i don't like it keep the old one Man2fly2002 (ܡܡܠܠܐ) -->


ܟܬܒܝܬܐ ܘܥܩܦܝܬܐ ܠܐܚܐ comments and suggestions -->

First of all I admire your dedication and passion in improving this wiki. We have to bear in mind that this is still a tiny wiki with less than 1400 article compared to the millions other western languages has and the hundreds of thousands in arwiki and hewiki. We should first concentrate on creating articles rather than creating templates and other non-essentials. I do however like your design although I have some reservations regarding the use of neo-Aramaic instead of Classical Syriac here and there. I encourage your proposal and see no problem in adopting it once it has been grammatically corrected.--Rafy (ܡܡܠܠܐ) 16:30, 9 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011 (UTC)[reply]

Please see also my reaction on this page's talkpage. Michaelovic (ܡܡܠܠܐ) 18:29, 9 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011 (UTC)[reply]