ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܡܡܪܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܦܪܝܫܬܐ/137

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܗܝ ܥܕܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܫܡܐ ܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܕܪܐ ܬܫܥܣܝܪܐ܀

ܬܫܥܝܬܐ

ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܫܬܬܐܣܬ ܒܫܢܬܐ 37 ܡ. ܒܬܪ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܠܝܬܐ ܕ431 ܒܐܦܣܘܣ܇ ܦܠܓܘ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܥܪܒܐ ܘܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܡܢ ܕܪܐ ܬܫܝܥܝܐ ܠܕܪܐ ܐܪܒܥܣܝܪܝܐ ܗܘܐ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܥܕܬܐ ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܥܕ̈ܬܐ ܡܫܝܚܝ̈ܬܐ ܒܓܐܘܓܪܦܝܐ ܥܡ ܡܪ̈ܥܬܐ ܡܢ ܐܘܪܘܦܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܠܡܕܢܚܐ ܕܐܣܝܐ܀

ܒܫܢܬܐ 1552 ܦܠܓ ܥܕܬܐ ܒܬܪܬܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܡܛܠ ܣܕܩܐ. ܡܢ ܓܒܐ ܚܕ ܐܫܬܬܣܬ ܗܘܐ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܐ ܘܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ܀ (ܚܙܝ ܝܬܝܪ)

ܡܡܪܐ ܛܒܐ | ܡܡܪܐ ܦܪܝܫܐ| ܬܪܥܐ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ| ܬܪܥܐ ܡܫܝܚܝܘܬܐ

ܩܠܒܐ:ܡܡܪܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܛܒܐ