ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܡܡܪܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܦܪܝܫܬܐ/135

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܥܕܬܐ ܒܡܕܝܕ ܡܕܝܢܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ

ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܐܘ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܣܘܓܐܗ ܢܦܠ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܟܡܐ ܩܘܪܝܐܣ ܐܟ ܐܙܟ ܘܒܣܒܪܝܢܐ ܘܡܝܕܢ (ܡܝܕܘܢ) ܘܟܦܫܢܐ ܘܚܝܕܠ ܘܣܛܪ ܢܦܠܝܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܫܝܪܢܐܟ. ܗܘ ܫܡܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܛܘܪܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܕ ܐܠܗܐ. ܣܓܝܐܘܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܡܡܠܠ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܥܙܐ ܛܘܪܝܐ. ܗܫܐ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐ ܡܫܠܡܢܐ ܐܝܬܘܗ̱܀

ܬܫܥܝܬܐ

ܐܬܪܐ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܢܦܠ ܒܐܬܪܘ̈ܬܐ ܕܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܘܗܘ ܐܬܪܐ ܕܡܐܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܒܢܝ ܐܢܫܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܟܠܗ ܥܡܪܬܐ ܐܠܐ ܒܬܪ ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ ܕܗܘܐ ܒܝܬ 1914 - 1923 ܡ ܫܚܠܦ ܥܡܐ ܛܘܪܩܝܐ ܘܩܘܪܕܝܐ ܦܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܣܘܪܝܝܐ ܫܪܫܝܐ܆ ܘܐܘܒܕܘ ܩܢܝܢܘܗܝ ܘ ܐܢܫܘܗܝ ܒܢܓ̈ܕܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ܆ ܘܟܢ ܐܫܬܠܛ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܘܐܬܓܠܘܝܘ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܡܐ ܕܦܫܘ ܗܘܐ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܡܢ ܆ ܘܠܐ ܦܫܘ ܝܘܡܢܐ ܬܡܢ ܣܛܪ ܡܢ ܟܡܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܢܛܪܝܢ ܠܕܝܪ̈ܬܐ ܘܚܝܝܢ ܒܙܘܥܢܐ ܘ ܒܕܚܠܐ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ ܡܢܗܘܢ ܢܚܬ ܠܐܬܪܐ ܕܓܙܪܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܫܬܐܣ ܠܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܠܩܘܪ̈ܝܐ ܕܐܝܟ ܩܡܫܠܝ ܙܐܠܝܢ ܘܕܝܪܝܟ (ܡܐܠܟܝܗ) ܘܚܣܟܗ ܘܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܣܛܪ. ܘܚܝܝܢ ܒܗܘܢ ܒܣܓܝܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.

ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܡܕܝܕ܇ ܟܦܪܐ܇ ܐܪܟܚ܇ ܐܢܚܝܠ܇ ܥܝܢܘܪܕܐ܇ ܒܣܒܪܝܢܐ܇ ܟܦܫܢܐ܇ ܡܝܕܢ ܘܐܙܟ̥ ܘܚܕܠ ܘܐܪܒܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܕܘܟܬܐ ܪܒܬܐ ܒܠܒܘ̈ܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ܂ ܒܩܪܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܪܝܬܐ܄ ܣܓܝ ܡܢܝܢܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܠܕܝܐ ܩܛܝܠܝ ܒܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ ܡܢ 1914 ܗܠ 1923 ܡ܂ ܠܐܦܝ̈ 500000 ܣܘܪܝܝܐ ܩܛܝܠܝ ܒܣܝܦܐ ܩܘܪܕܝܐ ܘܛܘܪܩܝܐ܂ ܒܙܒܢܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܣܓܝ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܥܪܩܘ ܡܢ ܩܠܝܡܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܥܢ ܡܢ ܩܪܒܐ ܕܟܘܪ̈ܕܝܐ ܘܬܘܪ̈ܟܝܐ܂ ܗܫܐ ܐܝܬ ܠܐܦܝ̈ 5000 ܣܘܪܝܝܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ܀ (ܚܙܝ ܝܬܝܪ)

ܡܡܪܐ ܛܒܐ | ܡܡܪܐ ܦܪܝܫܐ| ܬܪܥܐ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ| ܬܪܥܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܩܠܒܐ:ܡܡܪܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܛܒܐ