«ܡܙܡܘܪܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
ܐܚܪ̈ܢܐ.
(ܕܟܝܬ.)
ܙ (ܐܚܪ̈ܢܐ.)
ܠܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܬܐ ܟܬܘܒ̈ܐ:
*ܕܘܝܕ (ܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ)
*ܡܘܫܐ (1ܚܕܚܕ ܡܙܡܘܪ)
*ܫܠܝܡܘܢ (ܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ)
*ܐܣܦ (ܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ ܘܙܪܥܗ ܐܬܟܬܒܘ ܚܡܫܐ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ)

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ