«ܡܦܠܚܢܐ:Assyria 90~arcwiki»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
ܫܠܡܐ ܠܟܘܢ ܐܢܐ ܫܡܝ ܝܘܚܢܢ ܘ ܟܚܝܐ ܐܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕ[[ܣܘܝܕ]]. ܫܪܫܐ ܕܝܠܝ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܕ ܐܢܚܝܠ ܒ[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܒ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]].
ܫܡܝ ܒܘܝܟܝܦܕܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ ܗܘ [http://en.wikipedia.org/wiki/User:Assyria_90| Assyria 90].

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ