Uploads by Kontrollstellekundl

Jump to navigation Jump to search

ܦܐܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܗܕܐ ܬܓܠܚ ܟܠ ܠܦܦ̈ܐ ܡܣܩ̈ܐ.

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܠܦܦ̈ܐ
ܣܝܩܘܡܐ ܫܡܐ ܙܘܥܪܐ ܥܓܪܐ ܫܘܡܗܐ
ܠܝܬ ܦܠܛ̈ܐ