ܟܠ ܣܓܠ̈ܐ ܓܘܢܝ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search

ܓܠܚܐ ܟܠܢܝܐ ܠܟܠ ܣܓܠ̈ܐ ܡܪ ܐܝܬܘܬܐ ܒܘܝܩܝܦܕܝܐ. ܡܨܬ ܕܬܙܥܪ ܠܦܠܛܐ ܒܓܒܝܬܐ ܕܐܕܫܐ ܕܣܓܠܐ ܐܘ ܫܡܐ ܕܡܦܠܚܢܐ (ܪܓܫܬܢܐ ܠܐܕܫܐ ܕܐܬܘܬܐ) ܐܘ ܦܐܬܐ ܬܘܥܒܕܬܐ (ܐܦ ܪܓܫܬܢܐ ܠܐܕܫܐ ܕܐܬܘܬܐ).

ܣܓܠ̈ܐ    

 

ܚܘܝ thanks log | ܚܘܝ ܣܓܠܐ ܕܟܪܟܐ | ܚܘܝ tag log

ܠܝܬ ܡܠܘܐ̈ܐ ܠܐ̈ܝܡܐ ܒܣܓܠܐ ܗܢܐ.