ܣܓܠܐ ܕܡܨܦܝܢܝܬܐ ܕܚܘܒܠܐ

ܐܠܦܪܘܬܐ ܒܡܟܬܒܘܬܐ ܕܚܘܒܠܐ (ܒܝܬܐ | Recent filter changes | ܒܚܘܪ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܕܥܒܪ | ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܚܘܒܠܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܒܨܝ ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܚܘܒܠܐܐܪܘܚܐܟܪܟ

ܗܢܐ ܣܓܠܐ ܬܚܘܝ ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܟܠ ܥܒܕ̈ܐ ܕܒܝܩܝܢ ܒܝܕ ܡܨܦܝܢܝܬ̈ܐ.