ܕܘܢܝ ܓܘܪܓ ܝܘܚܢܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܕ. ܕܘܢܝ ܓܘܪܓ ܒܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܕܢܝܘ ܝܘܪܩ

ܡܠܦܢܐ ܕ. ܕܘܢܝ ܓܘܪܓ ܝܘܚܢܢ (ܐܬܝܠܕ 23 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ 1950 - ܡܝܬ 11 ܒܐܕܪ 2011) ܣܝܘܡܐ ܘܡܬܕܝܠܢܐ ܒܝܘܠܦܢ ܥܬܩ̈ܐ. ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܒܬܝ̈ ܥܬܩ̈ܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܪܝܫܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܥܬܩ̈ܐ ܥܝܪ̈ܐܩܝܐ܀