ܐܓܪܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܐܝܓܪܬܐ)
Jump to navigation Jump to search

ܐܓܪܬܐ ܐܘ ܐܝܓܪܬܐ ܗܝ ܟܪܟܐ ܐܘ ܡܓܠܬܐ ܟܬܝܒܬܐ ܕܡܫܬܕܪ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐܢܫ܀